Thư của Chủ tịch HĐQT
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Kính mời các Quý vị cổ đông click vào tên tài liệu để download về.
Trân trọng!
Thư ngỏ
Thư của Chủ tịch HĐQT