Trung tâm ĐT&SHLX
Lịch sát hạch ô tô, xe máy tháng 7/2020
Giờ giải lao của học viên Vicet
Giờ giải lao của học viên Vicet
Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 05/2020 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET
Căn cứ công văn số 06/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 23/04/2020 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 05 năm 2020. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:
Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 01/2020 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 5183/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 24/12/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 01 năm 2020. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 11/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 4099/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 24/10/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 10/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 3603/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 25/09/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 09/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 3114/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 21/08/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 09 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 08/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 2734/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 23/07/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 08 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 07/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 2261/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 21/06/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 07 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 06/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 1806/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 21/05/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 06 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau: