Trung tâm ĐT&SHLX
Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 01/2020 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 5183/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 24/12/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 01 năm 2020. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 11/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 4099/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 24/10/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 10/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 3603/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 25/09/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 09/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 3114/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 21/08/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 09 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 08/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 2734/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 23/07/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 08 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 07/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 2261/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 21/06/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 07 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 06/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 1806/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 21/05/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 06 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 04/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 1030/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 22/03/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 04 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 03/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

Căn cứ công văn số 547/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 20/02/2019 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 03 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 01/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET

    Căn cứ công văn số 4965/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 24/12/2018 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 01 năm 2019. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau: