Tin VNJ
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Cập nhật lúc : 06:43, ngày 18/06/2019 (GMT+7)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần VNJ